Dobry proces rekrutacji przyczyną sukcesu ogranizacji

Właściwa rekrutacja i selekcja – fundament organizacji

Dziś pracownicy uznawani są za jeden z kluczowych zasobów organizacji, który przyczynia się do jej sukcesu. A jednym z podstawowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwie prowadzony proces rekrutacji.

W każdej organizacji – przedsiębiorstwie czy instytucji – podstawą właściwego funkcjonowania jest dobrze dobrany zespół. Każda osoba stojąca na czele takiej organizacji powinna mieć tę świadomość.

Pozostałe zasoby – technologie i nawet najlepsze know-how pozyskane z zagranicznej spółki matki – nie zdadzą się na nic, jeśli nad ich wykorzystaniem nie będzie pracował zespół ludzi celnie dobranych zarówno pod kątem kompetencji zawodowych, jak i cech personalnych.

Proces rekrutacji – początek wszystkiego

U podstaw tworzenia zespołu, który ma doprowadzić organizację do sukcesu, jest proces rekrutacji. Jest pierwszym etapem kompletowania załogi. To wtedy najprościej jest dobrać odpowiednich współpracowników do realizacji wyznaczonych celów.

Zależnie od profilu działalności i pożądanych kompetencji poszukiwanych osób, proces rekrutacji można prowadzić poprzez ogłoszenia w mediach branżowych (internetowych i papierowych) czy mediach ogólnotematycznych, lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, ale także podczas targów pracy lub korzystając z pośrednictwa Urzędów Pracy.

Nie zawsze jednak taka samodzielna rekrutacja przynosi spodziewane efekty. Firmy często same nie posiadają bowiem odpowiednich kompetencji w tym obszarze.

Profesjonalna pomoc

Wartą rozważenia opcją przy rekrutacji jest outsourcing. W obecnych warunkach rynkowych przebiega to prosto i szybko.

Profesjonalna firma rekrutacyjna dysponuje specjalistami potrafiącymi sprecyzować profil poszukiwanego pracownika i właściwie ocenić napływające zgłoszenia. Ma również własne bazy zgłoszeń od osób poszukujących tak pracy, jak i nowych wyzwań zawodowych.

Wsparcie wyspecjalizowanej firmy rekrutacyjnej pozwala również na właściwe zidentyfikowanie potrzeb organizacji i przygotowanie wystandaryzowanego wzorca wymagań stawianych kandydatom do pracy. Może on być potem uzupełniany czy doprecyzowywany w zależności od danego stanowiska pracy.

Pomoc agencji może być szczególnie pożądana przy poszukiwaniu osób do realizacji konkretnych projektów. Wtedy bowiem wymagane jest posiadanie przez kandydatów określonych, często bardzo wyspecjalizowanych kompetencji.

Proces pozyskania nowego pracownika nie kończy się przecież na samym ogłoszeniu o rekrutacji. Potem konieczna jest merytoryczna ocena zgłoszeń i wstępna selekcja kandydatów.

Kolejnym etapem – zależnie od przyjętego modelu rekrutacji – jest ocena i weryfikacja referencji, rozmowa kwalifikacyjna, testy merytoryczne i/lub osobowościowe, metoda Assessment center.

Na każdym z przyjętych etapów następuje selekcja kandydatów. Finalnym efektem powinno być pozyskanie kandydata o optymalnych dla organizacji kompetencjach i cechach osobowościowych.

Scroll to Top