Polityka prywatności

Nasza firma BIGRAM Sp. z o. o. ma obowiązek i przywilej chronić udostępnione i przekazane nam dane osobowe. Dane są przechowywane w bezpiecznej Bazie Danych BIGRAM. Codziennie, nasi pracownicy dokładają wszelkich starań, aby powierzone nam informacje były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

W związku z powyższym informujemy, że:
Administratorem danych osobowych znajdujących się w naszej Bazie Danych BIGRAM jest firma BIGRAM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 42, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 521-04-10-988, REGON: 012516102, KRS: 0000061970; kapitał zakładowy/wpłacony: 526 000,00 PLN.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe?

Kandydaci

Mieliśmy okazję bezpośredniego kontaktu i wyrazili Państwo zgodę na kontakt, rejestrowali się Państwo w naszej bazie Kandydatów, odpowiedzieli na publikowane przez nas ogłoszenia rekrutacyjne, przesłali CV do jednego z naszych rekruterów lub Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (takich jak Linkedin, Goldenline, strony WWW, artykuły prasowe, inne).

Klienci/Partnerzy:

Mieliśmy okazję bezpośredniego kontaktu i wyrazili Państwo zgodę na kontakt, zawarliśmy z Państwem umowy cywilnoprawne lub Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (takich jak Linkedin, Goldenline, strony www, artykuły prasowe, inne).

Uczestnicy ENACTUS I GMC POLAND:

Mieliśmy okazję bezpośredniego kontaktu i wyrazili Państwo zgodę na kontakt, rejestrowali się Państwo do organizowanych przez nas wydarzeń, takich jak konkurs Global Management Challenge (GMC), program Enactus, konferencje Enactus Poland, konkurs Enactus, klub Alumnów Enactus lub Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych (takich jak Linkedin, Goldenline, Facebook, strony www, inne).

W jakich celach wykorzystujemy Państwa dane osobowe i jakie są i podstawy prawne takiego przetwarzania?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach:
1) zawarcia i realizacji umów;
2) realizacji projektów rekrutacyjnych;
3) realizacji konkursów, konferencji i innych eventów;
4) sprawdzenia i analizy jakości realizowanych przez nas usług;
5) prowadzenia działań marketingowych;
6) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

1) wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
2) konieczność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BIGRAM.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Kandydaci

Wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby realizacji procesów rekrutacyjnych. Procesy są realizowane na zlecenie naszych Klientów lub na nasze wewnętrzne potrzeby. Wyszukujemy w naszej Bazie Kandydatów BIGRAM osoby odpowiadające profilowi poszukiwanego Kandydata. W procesie analizujemy dane przesłane przez Kandydatów bezpośrednio na konkretne ogłoszenie, lub innych Kandydatów po uzyskaniu od nich odpowiedniej zgody, w tym Kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych na poczet przyszłych rekrutacji. Kontaktujemy się z Kandydatami, aby przedstawić im oferty pracy, informacje dotyczące prowadzonych procesów, statusu w Bazie Kandydatów i informacji dotyczących doradztwa zawodowego. Wybranych Kandydatów zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji. Na kolejnych etapach projektu wybrani Kandydaci są rekomendowani naszym Klientom. Dane Kandydata są przekazywane naszym Klientom za jego zgodą. Podczas realizacji naszych projektów nie używamy narzędzi, które w sposób zautomatyzowany podejmują decyzje, czy Państwa kandydatura będzie rekomendowana Klientom. Z osobami z naszej Bazy Kandydatów BIGRAM okazjonalnie kontaktujemy się również w celu sprawdzenia jakości realizowanych przez nas usług. Telefonicznie lub mailowo prosimy o udzielenie informacji zwrotnej, tak abyśmy mogli doskonalić naszą jakość obsługi Kandydatów.

Klienci/Partnerzy:

Wykorzystujemy dane osobowe naszych Klientów w ramach realizowanych przez BIGRAM usług, dla potrzeb dostarczania naszym obecnym i potencjalnym Klientom wartościowych treści jak również, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy. Dzielimy się z Klientami raportami o rynku pracy, zaproszeniami na seminaria branżowe, konferencje, polecamy merytoryczne publikacje dotyczące szeroko pojętego obszaru HR. Dzięki temu, że jesteśmy w kontakcie, możemy trafnie dopasowywać nasz zakres usług do zmieniających się potrzeb rynku i Państwa oczekiwań. Okazjonalnie w związku z realizowanymi badaniami oraz sprawdzaniem, jakości świadczonych przez nas usług kontaktujemy się drogą telefoniczną lub mailową z naszymi obecnymi i przyszłymi Klientami aby uzyskać informacje zwrotną i zbadać potrzeby rynku HR.

Uczestnicy ENACTUS I GMC POLAND:

Dane osobowe są niezbędne do realizacji konkursów i wydarzeń, na które rejestrują się Uczestnicy organizowanych przez nas eventów. Nasza firma BIGRAM odpowiadając na potrzeby rynku i podążając za światowymi trendami organizuje w Polsce dwa największe wydarzenia łączące świat akademicki ze światem biznesu. Do tego celu niezbędne jest uzyskanie danych osobowych zainteresowanych Uczestników. Rejestrując się na wydarzenia, takie jak konkursy, konferencje, webinary, seminaria, Uczestniczy wyrażają odpowiednie zgody, dzięki czemu możemy kontaktować się z nimi i prowadzić interesujące dla nich projekty i szkolenia. Kontaktujemy się z naszymi Uczestnikami aby przekazać im interesujące treści sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu i osobistemu, dzielimy się zaproszeniami na konferencje, warsztaty, spotkania, oraz przekazujemy oferty praktyk, staży i pracy, newsletter tematyczny powiązany z programem, w którym uczestniczą.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Kandydaci:

Dane Kandydata są przekazywane Klientowi za jego zgodą. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie BIGRAM, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji projektu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane Kandydatów na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klienci/Partnerzy:

Nikomu nie przekazujemy danych naszych Partnerów i Klientów, chyba że Klient wyrazi życzenie (zgodę), aby jego dane zostały udostępnione. Taka sytuacja może mieć miejsce np. przy okazji publikacji w prasie lub prowadzenia działań networkingowych.

Uczestnicy ENACTUS I GMC POLAND:

Z uwagi na charakter wydarzeń, których jednym z celów jest połączenie studentów z pracodawcami, przekazujemy dane kontaktowe (osób z programów) i informacje o osiągnięciach naukowych odpowiednio sponsorom i partnerom danych wydarzeń. Dzięki temu nasi Uczestnicy mogą rozwijać karierę zawodową, zyskiwać nowe znajomości i wykorzystywać w pełni zalety prowadzonych przez nas projektów. Przekazanie danych następuje za zgodą samych Uczestników.

Dane osobowe Uczestników danej edycji konkursu/programu/wydarzenia są udostępniane tylko partnerom zaangażowanym w daną edycję konkursu/programu/wydarzenia Enactus lub odpowiednio Global Management Challenge Poland (GMC Poland). Uczestnicy wydarzeń wyrażają odpowiednie zgody, na podstawie, których dane są udostępniane.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Kandydaci:

W sytuacji, gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w jednym wybranym procesie rekrutacyjnym, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przekazanie nam danych do Bazy Kandydatów BIGRAM celem udziału zarówno w obecnych i przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody. Państwa dane są bezpieczne w naszej Bazie Kandydatów BIGRAM.
Zachęcamy wszystkich Kandydatów do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie tylko na konkretne projekty rekrutacyjne, ale również na poczet przyszłych rekrutacji, aby nasi konsultanci BIGRAM mogli skontaktować się z Państwem celem przedstawienia wszelkich interesujących ofert rozwoju zawodowego, zgodnego z Państwa profilem.

Klienci/Partnerzy:

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne i nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż niezbędny do realizacji i wykonania umowy, realizacji prawnie usprawiedliwionych celów takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Szczegółowe okresy przetwarzania danych określają odpowiednie przepisy prawa i wewnętrzne regulacje BIGRAM.

Uczestnicy ENACTUS I GMC POLAND:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej zgody przez maksymalny okres 5 lat od daty wypełnienia formularza rejestrującego w programie Enactus lub Global Management Challenge Poland (GMC).

Jakie prawa Państwu przysługują?

Nasza firma BIGRAM w pełni respektuje Państwa prawa. Dlatego informujemy, iż w każdej chwili mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z nami i realizacji następujących praw: prawa dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora lub ograniczenia prawa do ich przetwarzania oraz wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@bigram.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeżeli jednak uznają Państwo, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez Państwa w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości uwzględnienia Państwa w realizowanych przez nas procesach rekrutacyjnych, konkursach, konferencjach i innych eventach. Podanie danych osobowych przez Państwa w przypadku, gdy konieczne jest przetwarzanie danych do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne, jednakże skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy lub podjęcia powyższych działań na Państwa rzecz.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Nasza Baza Danych BIGRAM jest bezpieczna. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanym przez nas danym osobowym: szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych lub powyżej Polityki Prywatności mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem e-mail: iod@bigram.pl

BIGRAM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie www.
Pozdrawiamy i dziękujemy, że jesteś z nami,
Zespół BIGRAM

Scroll to Top