Outplacement w opinii przedstawicieli HR – wyniki ankiety

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej to najważniejszy element programu outplacementu, który optymalnie odpowiadałby potrzebom osób zwalnianych. Tak uznało aż 86% przedstawicieli HR, którzy wzięli udział w badaniu na temat zastosowania outplacementu. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2016 r.

Na drugim miejscu znalazło się określenie strategii (72% wskazań), a na trzecim – diagnoza potencjału zawodowego i wsparcie emocjonalne (66% wskazań). Pracodawcy określając „idealny program outplacementu” odnoszą się do elementów, które są także podkreślane jako kluczowe przez uczestników programów outplacementu. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej jest jednym z najważniejszych elementów procesu poszukiwania pracy, ponieważ stanowi w pewnym sensie zwieńczenie wcześniejszych działań takich jak kwestie związane z wartością na rynku pracy osoby poszukującej nowego zatrudnienia, jak i jej spójnym wizerunkiem.

Za najważniejszy wskaźnik efektywności outplacementu przedstawiciele HR uważają pozyskanie przez uczestnika wiedzy oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy – tak uważa aż 64% respondentów. Niewielu mniej, bo 62% ankietowanych, wskazało znalezienie zatrudnienia. Na dalszych pozycjach znalazły się m.in. liczba spotkań rekrutacyjnych u potencjalnych pracodawców, na które jest zaproszony uczestnik Programu (50% wskazań), nabycie umiejętności budowania kontaktów wspierających znalezienie pracy (36% wskazań) czy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (30% wskazań).

4Największe znaczenie przy wyborze dostawcy usługi outplacementu ma doświadczenie jej konsultantów, a nie cena lub renoma firmy – tak uznało 30% przedstawicieli HR. Drugim w kolejności ważności kryterium, na które wskazało 23% respondentów było dopasowanie elementów programu do potrzeb uczestników i jego zakres. Tylko 13% respondentów wskazało cenę jako jedno z najważniejszych kryteriów wyboru firmy realizującej outplacement i zaledwie 8% renomę tejże firmy.

Pozyskane na podstawie ankiety wnioski mogą wskazywać na zmianę odnoszącą się do postrzegania Programu outplacementu jako wartości samej w sobie, pozwalającej w sposób bardziej świadomy spojrzeć na swoją ścieżkę zawodową. Istotną konkluzją jest też to, że pracodawcy mając możliwość stworzenia programu, który odpowiadałby potrzebom zwalnianych pracowników, wskazują na te elementy, które są także ważne z punktu widzenia uczestników programów outplacement. Warte podkreślenia jest także to, że ważność nadawana poszczególnym elementom programów przez pracodawców jest adekwatna do wymogów współczesnego rynku pracy.

Więcej informacji:

Izabela Michaliszyn, Outplacement Project Manager, izabela.michaliszyn@bigram.pl;

Julita Włodarczyk-Ossowska, Specjalista ds. PR i Marketingu, julita.wlodarczyk@bigram.pl

Śledź nasz profil LinkedIn i bądź na bieżąco:

Pobierz raport >>

Scroll to Top