Profiles XT

Narzędzie oceny ProfileXT to jedno z najpopularniejszych narzędzi psychometrycznych stosowanych w biznesie w Polsce i na świecie. Jest dedykowane do oceny managerów i specjalistów w kontekście dopasowania osoby do stanowiska i jej roli w organizacji. Innymi słowy bada, czy dana osoba posiada kompetencje i predyspozycje do wykonywania określonych zadań w organizacji, w jaki sposób będzie je wykonywała i czy w dłuższej perspektywie będzie miała motywację do ich realizacji.

Market analysis
Blank job evaluation form with shallow depth of field and selective focus on words.
gallery-4

Cechy kluczowe Profiles XT:

 • umożliwia identyfikację osób o predyspozycjach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na danym stanowisku
 • jest niezastąpionym elementem procesów rekrutacji, oceny i rozwoju, a także planowania ścieżek kariery i sukcesji managerów i specjalistów
 • jest przyjazny dla potencjalnego użytkownika i jest dostępny online
 • automatycznie generuje przydatne raporty

Katarzyna Tomczak, Dyrektor ds Personalnych w Roche
Testów ProfileXT używamy podczas rekrutacji od kilku lat jako narzędzia wspierającego decyzje. Przygotowanie profilu dyscyplinuje rekrutujących managerów do przemyślenia i zdefiniowania oczekiwań. Wyniki pozwalają na dyskusję o kandydatach w odniesieniu do potrzeb stanowiska, pomagają nam również ukierunkować pytania w dalszym procesie.
Katarzyna Nieroda, HR Business Partner, Centrum Medyczne ENEL-MED
Proces rekrutacji w naszej firmie jest procesem opartym na konkretnych kompetencjach, które badamy podczas spotkań z kandydatami. Oprócz wiedzy i umiejętności sprawdzamy także postawy i cechy umożliwiające jak najlepsze dopasowanie kandydata do stanowiska. Test ProfileXT wspiera prowadzone przez nas procesy rekrutacyjne na stanowiska menadżerskie średniego i wyższego szczebla oraz stanowiska sprzedażowe. Jako że najistotniejsza jest dla nas efektywność przeprowadzanych rekrutacji wraz z zespołem BIGRAM opracowaliśmy profile stanowisk, określiliśmy cechy i poziom kompetencji wymaganych na rekrutowane stanowiska. Przeszkoliliśmy nasz dział HR oraz managerów w zakresie odczytywania wyników ProfileXT, co sprawia, że narzędzie, pomimo złożoności, w łatwy i przyjazny sposób wspiera procesy rekrutacyjne.

Opis narzędzia PXT

Kwestionariusz PXT bada dopasowanie osoby do wykonywanej przez nią funkcji w następujących obszarach:

 • stylu myślenia – wnioskowania werbalnego i numerycznego niezbędnego do wyciągania właściwych wniosków i podejmowania prawidłowych decyzji oraz potencjału uczenia się determinującego efektywne wdrożenie się w nowe obowiązki;
 • cech behawioralnych – wpływających na zachowania, podejmowane aktywności i osiągane w pracy wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z umiejętnością pracy w zespole i współpracy z innymi;
 • zainteresowań zawodowych – czynników wpływających na zachowania osób i ich poziom motywacji do wykonywania pracy;

Kwestionariusz Profile XT porównuje wyniki badanej osoby do tzw. Profilu Dopasowania do Stanowiska i ocenia na skali na ile dana osoba odpowiada pożądanemu profilowi.

Korzyści/ zastosowanie PXT:

 • wspiera proces rekrutacji, badając czy i w jakim stopniu osoba jest dopasowana do roli, którą ma pełnić w organizacji;
 • pozwala dokładnie ocenić jaki jest sposób myślenia i rozumowania danej osoby, w jakim stopniu ma ona rozwinięte umiejętności analityczne i w jaki sposób potrafi wykorzystać ww. umiejętności;
 • pozwala określić jak osoba będzie funkcjonowała w grupie, a także na ile jest samodzielna, skuteczna i efektywna w wykonywaniu zadań;
 • pozwala oszacować jaki jest obszar zainteresowań zawodowych danej osoby i na jakim stanowisku dana osoba ma największe szanse na sukces;
 • udziela praktycznych wskazówek dla menedżerów jak motywować i pracować z podległymi pracownikami, aby osiągali sukces;
 • jest wygodny i szybki – dostępny w wersji online, generuje wyniki i raporty automatycznie po zakończeniu testu; jest bardzo często wykorzystywany w międzynarodowym środowisku biznesowym ze względu na dostępność w 32 językach.

Raporty Profiles XT stanowią cenne źródło informacji dla managerów, jak kierunkować i motywować, aby dana osoba osiągała jak najlepsze wyniki. Rodzaje raportów:

 • Porównanie do profilu stanowiska – zawiera on wskazówki rozwojowe dla menedżera/przełożonego
 • Wskazówki do wywiadu – obszary do rozwoju – raport ten doskonale sprawdza się zarówno w projektach rekrutacyjnych, jak i może służyć rozmowie rozwojowej przełożonego z pracownikiem
 • Wskazówki do wywiadu – profil osoby badanej – raport ten doskonale sprawdza się w projektach rekrutacyjnych
 • Raport podsumowujący wyniki kandydata – krótki raport podsumowujący, który zawiera najistotniejsze komentarze dotyczące wyników osoby badanej.
 • Raport indywidualny – raport ten otrzymuje osoba badana, jest to informacja zwrotna z przeprowadzonego badania.
 • Wykres podsumowujący – raport przedstawia wyniki osoby badanej na skali stenowej 1-10, w odniesieniu do Profilu Stanowiska.

KLUCZEM JEST PROFIL DOPASOWANIA DO STANOWISKA

Dane kandydata lub pracownika uzyskane w ramach badania Profile XT porównywane są z tzw. Profilami Dopasowania do Stanowiska, co pozwala na stwierdzenie, czy dana osoba odpowiada oczekiwaniom związanym z danym stanowiskiem pracy.

Firmy zainteresowane skorzystaniem z narzędzia oceny Profiles XT zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 661 110 929 oraz mailowo: bigram@bigram.pl