Performance Management

Performance Management (zarządzanie efektywnością) jest jedną z najbardziej skutecznych narzędzi ustalania, monitorowania i oceny realizacji celów. Cele wynikają ze strategii organizacji i są kaskadowane do poszczególnych pracowników firmy, zgodnie z zasadami MBO. Wszystkie cele posiadają swoją wagę, są ściśle określone w czasie, monitorowane i można je jednoznacznie ocenić. Zarządzanie efektywnością jest również istotnym elementem budowania strategii firmy, pozwalającym na stałą kontrolę jej skuteczności.

 

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele (Management by Objectives – MBO) jest metodą zarządzania zakładającą, że najcenniejszym aktywem firmy jest zmotywowany i zaangażowany zespół pracowników. Podejście to, koncentruje się na wspólnym (przełożeni wraz z podwładnymi) określaniu celów, ustalaniu mierników pożądanych rezultatów oraz okresowej ocenie uzyskanych wyników.

 

Zarządzanie przez kompetencje

System ocen oparty na kompetencjach i celach jest doskonałym punktem wyjścia do stworzenia spójnego systemu zarządzania ludźmi. Organizacja tworząc model kompetencji daje sobie narzędzie, które jest podstawą różnorodnych działań, począwszy od zatrudniania pracownika, poprzez ocenę jego pracy i wynagradzanie, do planowania rozwoju i ścieżek kariery.

System ocen pozwala na wybór nowego pracownika w oparciu o ocenę kluczowych kompetencji z punktu widzenia przyszłych zadań i obowiązków.

Podczas oceny okresowej badając te same kompetencje, które ocenialiśmy podczas zatrudniania pracownika, możemy zaobserwować jego rozwój. Na podstawie informacji uzyskanych podczas oceny przygotowujemy plany szkoleniowe oraz projektujemy ścieżki kariery w firmie.

Z oceną okresową powiązany jest system wynagrodzeń. Wynagrodzenie jest ściśle skorelowane z oceną kompetencji, a co za tym idzie z realizacją celów i wartości firmy oraz osobistych osiągnięć pracownika na danym stanowisku.

Podczas podejmowania decyzji o awansie oceniamy danego pracownika pod kątem kluczowych kompetencji na nowym stanowisku. Dla pracownika jest to bardzo jasne i przejrzyste. System oraz jego idea pozostają niezmienione. Zmianie ulegają jedynie oceniane kompetencje.