Program PREMIUM - Coaching Kariery

Bigram Centrum Rozwoju Kariery Program PREMIUM – Coaching Kariery

Program PREMIUM - Coaching Kariery

Masz potrzebę stałego rozwoju? Chcesz świadomie zarządzać swoją karierą? Zaprojektowaliśmy ten Program dla Ciebie!

Program dedykowany jest do osób, które chcą zarządzać swoją karierą w oparciu o zidentyfikowane cele zawodowe i mają świadomość potrzeby stałego rozwoju, zgodnie ze zmieniającymi się oczekiwaniami rynku.

 

Sesje coachingowe prowadzone są przez Konsultanta/Coacha z doświadczeniem biznesowym. Sesja Development Center prowadzana przez doświadczonych Asesorów. Każda sesja coachingowa trwa 2 godziny zegarowe.

Zapewniamy on-linową realizację Programu.

Program obejmuje 4 sesje coachingowe oraz sesję Development Center:

 • I sesja coachingowa:
  • ocena dotychczasowej kariery zawodowej
  • identyfikacja celów zawodowych vs czynniki motywacyjne
  • diagnoza kluczowych kompetencji dla dalszego rozwoju drogi zawodowej
 • Sesja Development Center (całodniowa sesja)
 • II sesja coachingowa:
  • analiza kompetencji ocenianych w trakcie sesji Development Center
  • uzgodnienie kluczowych kompetencji do rozwoju
 • III i IV sesja coachingowa
  • praca nad rozwojem wyznaczonych kompetencji

Coaching jest uznawany za najbardziej precyzyjny sposób rozwoju kwalifikacji zawodowych ponieważ ma bezpośredni wpływ na uzyskiwanie najlepszych efektów ponieważ:
– zwiększa aktywności zawodową uczestnika oraz skuteczności jego działania
– wpływa na zmianę postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów, poprzez usunięcie zahamowań, stereotypów myślenia
– wzmacnia poczucie własnej wartości
– zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości oraz jasną wizję celów

Podstawą efektywności coachingu jest gotowość uczestnika do procesu i chęć osiągnięcia  wyznaczonych celów.

Development Center – jest to proces oceny kompetencji, który pozwala na zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów do rozwoju osób objętych badaniem, a także stanowi podstawę do określania działań rozwojowo – szkoleniowych. Efektem procesu jest uzyskanie informacji dotyczących poziomu posiadanych przez Uczestników kompetencji z punktu widzenia efektywności wykonywania zadań na danym stanowisku lub danym obszarze.

Po sesji Development Center powstanie raport indywidualny, zawierający opis poziomu poszczególnych kompetencji, rozdział o mocnych stronach oraz obszarach rozwojowych badanej osoby, jak również rekomendacje rozwojowe w kontekście stawianych przed Uczestnikiem dalszych celów.
W celu przygotowania projektu Development Center istotne jest uszczegółowienie zakresu ocenianych kompetencji, jak i zastosowanych narzędzi. Zestaw badanych kompetencji powstanie podczas sesji Uczestnika
z Senior Konsultantem/Coachem w oparciu o analizę jego planów zawodowych i oczekiwania odnośnie efektywnych zachowań na danym stanowisku.

W ramach sesji Development Center proponujemy ćwiczenia symulacyjne (tj. np. rozmowa z pracownikiem, spotkanie z klientem), zadania pisemne – typu case study, bascet.
Według zasad stosowanych przez firmę BIGRAM podczas sesji każdy Uczestnik jest obserwowany przez przynajmniej trzech asesorów. Natomiast każda z kompetencji badana jest w co najmniej dwóch ćwiczeniach. Dzięki takiemu podejściu dbamy o wysoką jakość i obiektywizację wyników. Wyniki są następnie integrowane
i omawiane podczas dyskusji asesorów biorących udział w sesji. Asesor prowadzący danego uczestnika jest odpowiedzialny za integrację jego wyników, przygotowanie raportu indywidualnego.

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu: 

Bożena Ziarnik – Menadżer ds. Rozwoju i Zmiany Kariery
E-mail: bozena.ziarnik@bigram.pl
Tel.: +48 695 500 710